Image

Nadace „Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost “ 

Nadace Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) (Vzpomínka, odpovědnost, budoucnost) byla založena v roce 2000 především za účelem vyplácení dávek lidem, kteří byli v minulosti nuceně nasazeni v pracovních táborech. Platební programy byly ukončeny v roce 2007. Základní kapitál ve výši 5,2 miliardy eur byl získán od německého státu a německých ekonomických útvarů. Z toho 358 milionů eur bylo vyhrazeno jako nadační kapitál na financování vlastní činnosti. Z výtěžku financuje nadace EVZ její dlouhodobé aktivity. S úctou vůči obětem nacismu přebírá nadace odpovědnost za lidská práva a mezinárodní porozumění.

Nadace EVZ se věnuje především třem oblastem činnosti: Vypořádání se s historií, jednání za lidská práva a angažovanost ve prospěch obětí nacismu.

Nadace EVZ chce docílit zakotvení historie nacistické nucené práce v německé a evropské kulturní paměti. Budoucím generacím je zkušenost s nacistickými hrůzami zprostředkována přímo výkladem obětí. I pro německou migrační společnost přispívá tak nadace k rozvoji kultury vzpomínání.

Základem financování ze strany Nadace EVZ je Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, která byla zásadní reakcí na historické bezpráví, zejména na bezprecedentní zločiny národního socialismu a druhou světovou válku. Prosazování lidských práv je úkolem, který přetrvá i v naší budoucnosti.

Nadace EVZ spojuje své aktivity v oblasti lidských práv s následujícími činnostmi: Podporuje projekty vzdělávání v oblasti lidských práv v souvislosti s historickým učením v rámci mezinárodních setkání mládeže. Působí v Německu a ve střední a východní Evropě v zájmu menšin a v boji proti antisemitismu a anticikanismu. Podporuje vzdělávání Romů a Sintů v Německu a pomáhá získat stipendia pro Romy ve východní Evropě.

Oběti nacismu jsou velmi vysokého věku. Jejich životní situace je často nejistá a vyznačuje se nedostatečným zapojením do společnosti. Nadace EVZ podporuje iniciativy ve střední a východní Evropě a v Izraeli, které posilují ochotu pomáhat obětem nucených prací a dalších nacistických bezpráví na místní i mezinárodní úrovni.

Nadace podporuje modelové projekty důstojné sociální a zdravotní péče a mezigeneračního dialogu. V návaznosti na to se sociálně-politicky zasazuje o posílení odpovědnosti společností za následky nacistického režimu na jeho obětech, jakož i zapojení obětí nacismu do společnosti.

Image
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin

Tel.: +49 (0)30 8959510
E-Mail: eab@eab-berlin.eu
Web: www.eab-berlin.eu/

Digital Lines of Life and Death

The persecution of Sinti and Roma in the Nazi era
The lives of a Czech Romni and a German Sinto
Zákonné oznámení    |    Ochrana dat    |    Kontakt